Seurakysely 2023

Suuri seurakysely 2023 – Tulokset ja johtopäätökset

Keväällä 2023 toteutimme seurassamme Suuri Seurakysely 2023 -kyselytutkimuksen, jossa selvitimme laajasti sidosryhmiemme tuntemuksia ja kokemuksia seurastamme ja seuramme toiminnasta. Saimme kyselyyn vastauksia 275 kpl, mikä on yli 100% enemmän, kuin edellisvuonna.

Kysely toteutettiin kaikille avoimella kyselylomakkeella, jota jaettiin seuran sisäisten kanavien (myClub, sähköposti) lisäksi myös seuran sosiaalisissa medioissa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä vastausmäärään ja erityisesti siihen, että vastaajien jakauma mukailee erittäin vahvasti seuramme sisäisten sidosryhmien kokoa. 275 vastauksesta noin 75% tuli pelaajilta tai pelaajien vanhemmilta, mikä on todella arvokasta. Näiden vastaukset kaiken lisäksi jakautuivat varsin hyvin eri ikävaiheiden kesken ja käsissämme on mielestämme todella hyvä otanta, VJS:n toiminnanjohtaja Janne Bruun iloitsee.

Kysely perustui viiteen osioon; seuramielikuvaan, joukkueiden toimintaan, seurayhteisöön & seurakehitykseen, jäsenviestintään sekä ulkoiseen viestintään.

Voit tutustua koko kyselyn vastauksiin koonnissa.

Seuramielikuva

Seuramielikuva-osiossa kysyttiin sekä erinäisten väitteiden paikkansapitävyyttä sekä adjektiivi-mielleyhtymiä seuran toimintaan nähden.

– Vastaukset tukevat hypoteesiamme, joskin pienoisena yllätyksenä voidaan ehkä pitää vastaajien mielikuvaa seuramme tunnettuudesta toiminta-alueellamme – se ylitti jonkin verran tekemämme arvion, Bruun analysoi tuloksia.

Joukkueiden toiminta

Joukkueiden toiminta jakautui kahteen osioon; joukkueen toimintaympäristöön sekä urheilutoimintaan.

– Kyselystä selkeästi huomaa, että toimintaympäristössä myös joukkuekontektissa ilmenevät samat haasteet, kuin seuratasollakin. Harrastajan ja vanhempien kokemus päätöksenteon avoimuudesta on, viestinnän lisäksi, ehdottomasti tulevaisuuden kehityskohteita. Mielenkiintoista oli kuitenkin, että ikävaiheiden välillä on merkittäviäkin eroja kokemusten välillä, toiminnanjohtaja Bruun toteaa.

Urheilutoiminnan osiossa erot ikävaiheiden välillä olivat huomattavia. Vastaajamäärät ikävaiheittain kuvaavat erinomaisesti pelaajamääriämme eri ikävaiheissa, Bruun toteaa.

Seurayhteisö ja seurakehitys

Osiossa kysyttiin vastaajien näkemyksiä erinäisiin väittämiin, minkä lisäksi vastaajat saivat asettaa ennakkoon määritellyt seuran ydintehtävät tärkeysjärjestykseen.

Seuran tärkeintä tehtävää kysyessä saimme mielestäni hieman yllättäen kaksi muista melko selkeästi karkaavaa ydintehtävää. Osio tukee kuitenkin vahvasti tekemiämme muutoksia sekä palvelu- että organisaatiorakenteessamme, Bruun analysoi.

Jäsenviestintä & ulkoinen viestintä

Viestintä oli jaettu kyselyssä kahteen osioon; jäsenviestintään sekä ulkoiseen viestintään.

Löytyyköhän Suomesta seuraa, jonka viestintää auliisti joka paikassa kehuttaisiin. Mekin olemme tunnistaneet haasteemme viestinnässämme, mitä kyselyn tulokset tukevat. Ensi vuonna teemme merkittäviä muutoksia viestintämme resursointiin, minkä uskomme kehittävän myös näitä kokemuksia, Bruun kertoo.

Net Promoter Score

Net Promoter Score (NPS) kertoo asiakkaiden (=harrastajien/toimijoiden) suositteluhalukkuudesta eli siitä, kuinka monta prosenttia heistä suosittelisi yritystä (=seuraa) tuttavilleen. Kysymykseen vastataan asteikolla 0-10. 9 tai 10 pistettä antaneita pidetään suosittelijoina, kun taas 0-6 pistettä antaneet ovat arvostelijoita. Suosittelijoiden suhteellisesta osuudesta vähennetään kriittisesti suhtautuneiden osuus ja lopullinen NPS-tulos on välillä -100 ja 100.

Positiivista NPS-lukemaa voidaan pitää hyvänä tuloksena, joskin toki haluamme olla parempia ja pyrkiä erinomaisiin lukemiin. 30 on kuitenkin luku, johon voimme olla tyytyväisiä, Bruun päättelee.

Kuinka tuloksia hyödynnetään?

Vantaan Jalkapalloseuran hallitus, seurakyselyä hyödyntäen ja seuran toimihenkilöitä kuullen, on päättänyt seuran joukkuerakenteeseen tehtävistä merkittävistä muutoksista. Samalla tullaan tekemään seuran strategisia valintoja tukevia seuran organisaatioon kohdistuvia muutoksia. Muutokset astuvat voimaan 1.11.2023.

Ensi kauden alkaessa tapahtuvien muutosten taustalla on kevään aikana tehty yksityiskohtainen strategian seuranta- ja analysointiprosessi, jonka kautta on tunnistettu merkittävimpiä kehityskohteita seuran toiminnassa.

Prosessiin ovat osallistuneet seuran hallituksen lisäksi seuran henkilöstö, toimihenkilöt sekä jäsenistö, jonka kokemuksia ja kehitysajatuksia selvitettiin laajan seurakyselyn avulla.

Olemme määrätietoisesti toteuttamassa parhaillaan käynnissä olevaan strategiakauteemme sovittuja kokonaisuuksia. Saman aikaisesti on kuitenkin tunnistettu uusia ripeää kehittämistä vaativia asioita, joita muokkaamalla uskomme pystyvämme laadullisesti ja määrällisesti vieläkin parempaan seuratyöhön. Yhteisömme kasvattaminen ja pelaajakehityksen tukeminen ovat strategiassamme keskeisiä teemoja, joita varten ja joita tukeaksemme olemme päätyneet nyt tehtyihin muutoksiin, seuran puheenjohtaja Kaj Björkqvist avaa muutosten taustoja.

Muutoksilla pyritään siis edistämään seuran missiota Jalkapalloyhteisö sinulle sekä strategian visiota Johtava urheilijoiden kasvattaja – Vaikuttava yhteisön liikuttaja.

Joukkuerakenteen muutoksista on viestitty jäsenistöä tiedotteessa heinäkuun alussa. Organisaation muutoksista tullaan tiedottamaan tarkemmin heinä-elokuun taitteessa.